GDPR information

Den 25:e maj intr?der en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) – eller p? svenska Datas?kerhetsf?rordningen. Med anledning av detta vill vi upplysa dig om vilken typ av information r?rande dig/ditt f?retag som sparas i v?ra system.

Dina uppgifter – s?som namn, e-postadress, adress, telefonnummer och titel – finns tryggt f?rvarade i v?ra order – och CRM-system. Detta f?r att p? smidigast m?jliga s?tt kunna fullf?lja framtida best?llningar och besvara eventuella fr?gor ang?ende tidigare best?llningar.

Eftersom du f?rekommer i v?ra order– och CRM-system, ing?r du ocks? i de listor utefter vilka vi anv?nder f?r att skicka nyhetsbrev. Dessa nyhetsbrev skickas ut via e-post, till angiven e-postadress, med oregelbundna mellanrum.

Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig, eller vill du att vi raderar alla personuppgifter r?rande dig/ditt f?retag, s? g?r det naturligtvis bra. Kontakta oss d? p? accounting@www.rometorent.com

I och med att du mottagit detta meddelande, och valt att inte avregistrera dig eller f? din data bortplockad ur v?ra system, godk?nner du att v?r uppdaterade GDPR-information n?tt fram till dig – och att du accepterar framtida utskick enligt ovan n?mnda beskrivning och intervall.

On 25th of May, a new data protection law will be introduced throughout Europe, known as the GDPR (General Data Protection Regulation) – or the Swedish Data Security Regulation. For this reason, we want to inform you about what kind of information about you / your company that is stored in our systems.

Your details – such as name, email address, address, phone number and title – are securely stored in our order and CRM systems. This in order to be able to complete future quotations and services in the smoothest possible way and answer any questions regarding previous assignments.

Because you appear in our order and CRM systems, you are also included in the lists next to which we use to send newsletters. These newsletters are sent by e-mail, to the specified e-mail address, at irregular intervals.

Do you want to know what information we have saved about you, or do you want us to delete all personal information about you / your company, so of course it goes well.
Contact us at accounting@www.rometorent.com

By receiving this message and opted not to unsubscribe or have your data removed from our systems, you acknowledge that our updated GDPR information has reached you – and you accept future mail as stated above description and range.